Wist u dat er nog veel meer voorbeeld contracten zijn op Woninghuur-Bedrijfsruimte.nl?

- HET VOORLOPIG KOOPCONTRACT -

Voor meer informatie en advies over koopcontracten of onroerend goed recht ga dan naar onze website www.woninghuur-bedrijfsruimt.nl

 

Koopovereenkomst (naam van de koop)

 

 

DE ONDERGETEKENDEN:

 

(naam koper)

 

geboren te .......... op .... (cijfer) (maand) negentien ............... (19...), beroep; ......... , wonende aan de (straat), (Postcode en plaats), telefoon;......, (on)gehuwd, toekomstig adres ..............................................,

 

hierna te noemen KOPER,

 

 

 

(naam Verkoper),

 

geboren te ............. op ..... (cijfer) (maand) negentien .............. (19....), beroep; ............., wonende aan de (straat), (postcode en plaats), telefoon; ..........., (on)gehuwd, toekomstig adres ........................................,

 

hierna te noemen VERKOPER,

 

 

hebben op (datum geschreven) tweeduizend en ...... (20....) een mondelinge koopovereenkomst gesloten inzake de volgende onroerende zaak:

 

plaatselijk bekend (straat, postcode en plaats), kadastraal bekend gemeente .............., sectie Kadaster, no. ..................., groot .... m2 tegen een koopsom van € ....................,-- zegge ................. ........ ........................ euro met inbegrip van de zaken zoals omschreven in de bij deze koopakte behorende lijst.

 

De in de koopsom opgenomen roerende zaken worden door koper gewaardeerd op €..........................,--. zegge .............................. euro.

 

 

Zij zijn verder overeengekomen:

 

Artikel 1.            Kosten, rechten en overdrachtsbelasting (eventueel wijzigen)

 

Kosten, rechten en overdrachtsbelasting, op deze overeenkomst en de eigendomsoverdracht vallende, zijn voor rekening van de verkoper.

 

 

Artikel 2.             Betaling

 

De betaling van de koopsom en van de rechten, kosten en belastingen vindt plaats via de notaris bij het passeren van de akte van levering. Verkoper stemt er mee in, dat de notaris de koopsom onder zich houdt totdat zeker is, dat de onroerende zaak geleverd wordt, vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan.

 

 

Artikel 3.            Eigendomsoverdracht

 

3.1       De akte van levering zal worden gepasseerd op (datum) of zoveel eerder of later als partijen nader overeenkomen, ten overstaan van notaris (of diens plaatsvervanger) (naam notaris).

 

3.2              Verkoper staat in voor zijn bevoegdheid tot verkoop en tot eigendomsoverdracht ten tijde van het passeren van de akte van levering.

 

 

Artikel 4.            Waarborgsom

 

4.1       Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van koper wordt door deze uiterlijk op (datum) gestort als waarborgsom in handen van de notaris een bedrag van € ..............,00 zegge .................... euro. Deze waarborgsom zal, behoudens het bepaalde in artikel 10, in mindering van de koopsom strekken. Over deze waarborgsom wordt door de verkoper geen rente vergoed. Als de notaris over de waarborgsom rente vergoedt, komt deze rente aan koper toe.

 

4.2       In plaats van deze waarborgsom te storten kan koper tot op de uiterste datum die in 4.1 genoemd is een schriftelijke bankgarantie doen stellen voorzover het in 4.1 genoemde bedrag, mits deze bankgarantie onvoorwaardelijk is, voortduurt tot tenminste één maand na de overeengekomen datum van eigendomsoverdracht, afgegeven is door een in Nederland gevestigde bankinstelling en de clausule bevat dat de desbetreffende bankinstelling op eerste verzoek van de notaris het bedrag van de garantie aan de notaris zal uitkeren. Indien het bedrag van de garantie aan de notaris wordt uitgekeerd, zal deze daarmee handelen als in artikel 10 is bepaald. Bij deze wordt de notaris verplicht en voorzover nodig onherroepelijk gemachtigd om, zodra de koopsom is voldaan en de juridische levering is voltooid, de bankinstelling te berichten dat de door koper gestelde bankgarantie kan vervallen. Onder bankinstelling wordt in dit artikellid tevens begrepen een verzekeringsbedrijf in de zin van artikel 1 Wet toezicht verzekeringsbedrijf.

 

4.3       Indien de koper in staat van faillissement wordt verklaard en de curator de overeenkomst niet gestand wenst te doen, zal de waarborgsom van rechtswege als boete bedoeld in 10.2. aan de verkoper zijn verbeurd.

 

 

Artikel 5.             Staat van de onroerende zaak, gebruik

 

5.1       De onroerende zaak zal aan koper in eigendom worden overgedragen in de staat waarin het zich bij het totstandkomen van deze overeenkomst bevindt met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende erfdienstbaarheden en kwalitatieve rechten, en vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan.

 

5.2      Verkoper heeft van alle akten hieronder genoemd de letterlijke tekst aan koper ter hand gesteld. Koper aanvaardt uitdrukkelijk alle lijdende erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en beperkingen, afzonderlijke zakelijke rechten, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen, blijkend en/of voortvloeiend uit de laatste en voorgaande akte(n) van levering en/of van vestiging van het recht van erfpacht en/of opstal en/of afzonderlijke akte(n).

 

5.3       De onroerende zaak zal bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen bezitten, die voor een normaal gebruik nodig zijn en genoemd in de betreffende omschrijving. Koper is voornemens de onroerende zaak te gebruiken als woonruimte. Indien de feitelijke levering eerder plaatsvindt, zal de zaak op dat moment de eigenschappen bezitten, die voor een normaal gebruik nodig zijn. Verkoper staat niet in voor andere eigenschappen, dan die voor een normaal gebruik nodig zijn, noch voor afwezigheid van gebreken die dat normale gebruik belemmeren en die aan koper kenbaar zijn op het moment van het totstandkomen van deze koopovereenkomst.

 

5.4       Aan verkoper is niet bekend of de onroerende zaak enige verontreiniging bevat, die ten nadele strekt van het in lid 3 omschreven gebruik door koper of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot een verplichting tot schoning van de zaak, dan wel het nemen van andere maatregelen.

 

5.5       De verkoper verklaart dar er in de onroerende zaak geen ondergrondse tank voor het opslaan van (vloei-)stoffen aanwezig is.

 

5.6       De verkoper verklaart dat er geen asbest in de onroerende zaak is verwerkt.

 

5.7       De verkoper verklaart dat er ten aanzien van de onroerende zaak beschikkingen of bevelen in de zin van artikel 55 van de Wet Bodembescherming zijn genomen door het bevoegd gezag.

 

5.8        Koper heeft het recht voor het passeren van de akte van levering het gekochte van binnen en van buiten te inspecteren.

 

5.9       Verkoper staat ervoor in, dat hem tot op de dag van het totstandkomen van deze overeenkomst door de overheid of door nutsbedrijven geen verbeteringen of herstellingen zijn voorgeschreven of aangekondigd die nog niet, of niet naar behoren, zijn uitgevoerd. Indien na het moment van het sluiten van deze koopovereenkomst en het moment van levering een verbetering of herstelling door de overheid of nutsbedrijven wordt aangekondigd of voorgeschreven, zijn de gevolgen van de aankondiging of aanschrijving voor rekening en risico van de koper. De aankondiging en aanschrijving komt voor rekening en risico van de verkoper indien deze verband houdt met het niet nakomen van uit de wet of deze overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichtingen.

 

5.10            Verkoper is wel voor aanwijzing, dan wel aanwijzingsbesluit, dan wel registerinschrijving bekend van de onroerende zaak;

  • als beschermd monument in de zin van artikel 3, 4, of 6 van de Monumentenwet,
  • tot beschermd stads- of dorpsgezicht of voorstel daartoe als bedoeld in artikel 35 van de  Monumentenwet,
  • tot door de gemeente of de provincie verklaard beschermd monument.

 

5.11     Verkoper verklaart, dat ten aanzien van de onroerende zaak geen verplichtingen ten opzichte van derden bestaan wegens voorkeursrecht, optierecht of recht van wederinkoop.

 

5.12    Voorzover aan verkoper bekend is het verkochte niet opgenomen in een aanwijzing als bedoeld in artikel 2 of artikel 8, dan wel in een voorstel als bedoeld in artikel 6 van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten.

 

5.13     Verkoper verklaart dat in de koop niet begrepen is datgene waarop huurders krachtens hun wettelijke wegneemrecht rechten kunnen doen gelden.

 

5.14     Verkoper verklaart dat de lasten over voorafgaande jaren, voorzover de aanslagen zijn opgelegd en de canons die verschuldigd zijn geworden, zijn voldaan. Voorzover de genoemde aanslagen en/of canons nog niet zijn voldaan, verklaart de verkoper deze op eerste verzoek te voldoen.

 

 

Artikel 6.            Feitelijke levering, overdracht aanspraken

 

6.1       De feitelijke levering en aanvaarding vindt plaats op (datum) geheel vrij van huur

     

6.2       Indien koper de onroerende zaak geheel vrij van huur aanvaardt, staat verkoper er voor in dat de zaak bij de feitelijke levering geheel vrij is van huur, lease- of huurkoopovereenkomsten of ander aanspraken tot gebruik, leeg en ontruimd (behoudens de eventueel meeverkochte roerende zaken) en ongevorderd.

 

6.3      Indien de koper de onroerende zaak wel gedeeltelijk aanvaardt onder gestanddoening van lopende huur, lease- of huurkoopovereenkomsten:

 

a.       staat verkoper er voor in dat niet is, of zal worden, beschikt over de bij de feitelijke levering nog niet verschenen betalingstermijnen;

 

b.        staat verkoper ervoor in dat vanaf het totstandkomen van deze overeenkomst bestaande huur-, lease- of huurkoopovereenkomsten niet worden gewijzigd, de onroerende zaak niet geheel of gedeeltelijk wordt verhuurd, in huurkoop wordt gegeven of op enigerlei andere wijze in gebruik wordt afgestaan, tenzij met schriftelijke toestemming van koper;

 

c.         verklaart koper bekend te zijn met de inhoud van de over te nemen genoemde lease- of

      huur(koop)overeenkomsten.

 

 

6.4       In deze koopovereenkomst is voorzover mogelijk begrepen de overdracht van alle aanspraken, die verkoper ten aanzien van de onroerende zaak kan of zal kunnen doen gelden tegenover derden, waaronder begrepen de bouwer(s), (onder)aannemer(s), installateur(s), architect(en) en leverancier(s), zoals wegens verrichtte werkzaamheden of terzake van, aan de onroerende zaak toegebrachte, schade zonder dat verkoper tot vrijwaring is verplicht. Deze overdracht vindt plaats bij de eigendomsoverdracht van de onroerende zaak, tenzij de feitelijke levering eerder plaatsvindt, in welk geval de overdracht van bovenvermelde aanspraken op dat moment plaatsvindt. Verkoper verplicht zich de hem bekende gegevens terzake aan koper te verstrekken en machtigt koper hierbij, voorzover nodig, deze overdracht van aanspraken voor rekening van koper te doen mededelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

 

 

Artikel 7.            Baten, Lasten en Canons

 

Alle baten, lasten en verschuldigde canons komen voor rekening van koper met ingang van (datum). De dan lopende baten, lasten en canons, met uitzondering van de onroerende-zaakbelasting voor het gebruik, zullen tussen partijen naar rato van tijd worden verrekend. Deze verrekening vindt gelijktijdig plaats met de betaling van de koopsom.

 

 

Artikel 8.            Ondeelbaarheid en hoofdelijkheid

 

De uit deze overeenkomst voor beide partijen jegens elkaar voortvloeiende verbintenissen zijn ondeelbaar en hoofdelijk. Op dit koopcontract is het Nederlands recht van toepassing.

 

 

Artikel 9.            Risico-overgang, beschadiging door overmacht

 

9.1       De onroerende zaak is met ingang van het moment van tekenen van de akte van levering voor risico van koper, tenzij de feitelijke levering eerder plaats vindt, in welk geval het risico met ingang van die dag overgaat op koper.

 

9.2       Indien de onroerende zaak voor het tijdstip van risico-overgang wordt beschadigd dan wel geheel of gedeeltelijk verloren gaat, is verkoper verplicht, binnen 48 uur nadat het onheil hem bekend is geworden, koper hiervan in kennis te stellen.

 

9.3       Indien de onroerende zaak door overmacht voor het tijdstip van risico-overgang wordt beschadigd dan wel geheel of gedeeltelijk verloren gaat, is deze overeenkomst van rechtswege ontbonden, tenzij binnen vier weken na het onheil, maar in ieder geval voor de overeengekomen dag van eigendomsoverdracht:

 

a.        koper uitvoering van deze overeenkomst verlangt, in welk geval verkoper - zonder enige bijzondere tegenprestatie naast de vastgestelde koopprijs - aan koper op de overeengekomen dag van eigendomsoverdracht de onroerende zaak aflevert in de staat waarin het zich dan bevindt, met alle rechten welke verkoper terzake van het onheil - hetzij uit hoofde van verzekering, hetzij uit andere hoofde -jegens derden toekomen; dan wel

 

b.         verkoper verklaart de schade voor zijn rekening te zullen herstellen voor de overeengekomen dag van eigendomsoverdracht of als dat later is binnen vier weken na het onheil. In het laatste geval verschuift een eerder overeengekomen dag van eigendomsoverdracht naar de dag volgend op die waarop die vier weken zijn verstreken. Vindt herstel niet ten genoegen van koper plaats, dan is deze overeenkomst alsnog ontbonden, tenzij koper binnen veertien dagen nadat op basis van dit artikel herstel plaatsgevonden behoort te hebben, verklaart alsnog gebruik te willen maken van het hem sub a toegekende recht, in welk geval de eigendomsoverdracht plaatsvindt op de overeengekomen datum of, als dat later is uiterlijk zes weken na het onheil.

 

 

Artikel 10.            Ingebrekestelling, ontbinding

 

10.1      Indien één van de partijen, na in gebreke te zijn gesteld, gedurende acht dagen nalatig is of blijft in de nakoming van één of meer van haar uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, kan de wederpartij van de nalatige deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de nalatige.

 

10.2     Ontbinding op grond van tekortkoming is slechts mogelijk na voorafgaande ingebrekestelling. Bij ontbinding van de overeenkomst op grond van tekortkoming zal de nalatige partij ten behoeve van de wederpartij een zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terstond opeisbare boete van (boetebedrag) zegge ........................... verbeuren, onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding en vergoeding van kosten van verhaal. De notaris wordt bij deze verplicht, en voorzover nodig door partijen onherroepelijk gemachtigd, om:

 

a.        indien koper in gebreke blijft, het bedrag der door hem verbeurde boete uit de bij de notaris gestorte waarborgsom dan wel het aan deze notaris uitgekeerde bedrag van de garantie aan verkoper te betalen;

 

b.        indien verkoper in gebreke blijft, de door koper bij de notaris gestorte waarborgsom aan koper terug te betalen dan wel de aan de notaris ter hand gestelde garantie aan de bankstelling terug te zenden;

 

c.         indien het geval van artikel 4.3 zich voordoet de waarborgsom als boete aan de verkoper te betalen.

 

10.3      Indien de wederpartij geen gebruik maakt van zijn recht de overeenkomst te ontbinden en nakoming verlangt, zal de nalatige partij ten behoeve van de wederpartij na afloop van de in 10.1 vermelde termijn van acht dagen voor elke verstreken dag tot aan de dag van nakoming, een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd zijn van drie promille van de koopsom, onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding en vergoeding van kosten van verhaal. Indien de wederpartij na verloop van tijd de overeenkomst alsnog ontbindt, dan zal deze boete verschuldigd zijn voor elke dag na afloop van de in 10.1 vermelde termijn van acht dagen verstreken dag tot aan de dag waarop de overeenkomst ontbonden is.

 

10.4      Indien de nalatige partij na in gebreke te zijn gesteld binnen de voormelde termijn van acht dagen alsnog zijn verplichtingen nakomt, is deze partij desalniettemin gehouden aan de wederpartij diens schade als gevolg van de niet tijdige nakoming te vergoeden.

 

 

Artikel 13.            Domicilie

 

Deze akte zal berusten, en partijen kiezen terzake van deze overeenkomst domicilie, ten kantore van de notaris.

 

 

Artikel 14.            Registratie koopcontract

 

Partijen geven de notaris hiermee opdracht deze koopakte direct na ontvangst ter registratie aan te bieden. De kosten van registratie komen voor rekening van de verkoper.

 

 

Artikel 15.            Identiteit partijen

 

Koper en verkoper stemmen ermee in, dat indien één van partijen daarom verzoekt, de wederpartij zich jegens de ander zal identificeren door het tonen van een geldig identiteitsbewijs.

 

   

Artikel 16.            Ontbindende voorwaarden

 

16.1      Deze overeenkomst kan door koper worden ontbonden indien uiterlijk:

 

a.         op (datum) door of namens de daartoe aangewezen gemeentelijke instantie geen vergunning aan koper is verleend om met de zijnen de onroerende zaak te betrekken, tenzij hem daartoe een bindende toezegging door de bevoegde autoriteit is gedaan;

 

b.         op (datum) koper voor de financiering van de onroerende zaak voor een bedrag van minimaal € ...............,00 zegge ....................... euro geen hypothecaire geldlening of het aanbod daartoe van een erkende geldverstrekkende instelling heeft verkregen, zulks tegen geen hogere bruto jaarlast dan € .......................0,00 of een rentepercentage niet hoger dan 5% bij de volgende hypotheekvorm: .............................;

 

c.         op (datum) koper geen met de aangevraagde hypothecaire geldlening corresponderende Nationale Hypotheek Garantie heeft verkregen. (eventueel)

 

16.2      Deze overeenkomst kan door ieder der partijen worden ontbonden indien verkoper ingevolge de Wet Voorkeursrecht Gemeenten niet in staat is om de eigendom van de onroerende zaak op de overeengekomen dag over te dragen. Verkoper is verplicht om zodra duidelijk is dat hij ingevolge genoemde wet niet of niet tijdig aan zijn verplichting tot levering kan voldoen, koper daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen.

 

16.3      Partijen verplichten zich over en weer al het redelijk mogelijke te doen teneinde de hierboven bedoelde vergunning en/of financiering en/of Nationale Hypotheek Garantie en/of toezegging(en) en/of andere zaken te verkrijgen. De partij die de ontbinding inroept dient er zorg voor te dragen, dat de mededeling dat de ontbinding wordt ingeroepen, uiterlijk op de vijfde werkdag na de datum waarvan in de betreffende ontbindende voorwaarde sprake is door de wederpartij. Deze mededeling dient goed gedocumenteerd te geschieden bij aangetekende brief met bericht 'handtekening retour' of telefaxbericht met verzendbevestiging. Alsdan zijn beide partijen van deze overeenkomst bevrijd. De door koper reeds gedane stortingen worden vervolgens gerestitueerd. Degenen die deze stortingen onder zich hebben worden daartoe bij deze verplicht, en voorzover nodig onherroepelijk gemachtigd.

 

 

Plaats en datum:                                                                                     Plaats en datum:

 

 

 

 

 

De KOPER                                                                                                       De VERKOPER

(handtekening)                                                                                                  (handtekening)

 

 

 

 

  BIJLAGE:                     LIJST VAN ZAKEN BEHORENDE BIJ DIT KOOPCONTRACT

 

   

  Lijst van zaken behorende bij de koopakte

 

d.d. <datum van tekening> betreffende het perceel <adres>.

 

Voor de onderstaande zaken - ongeacht of ze roerend danwel onroerend zijn - geldt dat ze soms wel en soms niet in de woning achterblijven. Geef aan wat in uw situatie het geval is.

 

                                                                                    (Voorbeelden)

 

 

1.      tuinaanleg bestrating/ beplanting/ erfafscheiding      

antenne                                          

(voordeur) bel                                 

veiligheidssloten                             

alarminstallatie                                  

rolluiken/zonwering buiten                   

vlaggenmast                                      

gordijnrails                                       

gordijnen                                       

losse horren/rolhorren                           

rolgordijnen                                   

vloerbedekking/linoleum parketvloer/kurkvloer          

c.v. met toebehoren                               

klokthermostaat                                

(voorzet) open haard met toebehoren, te weten:

         

kachels                                   

isolatievoorzieningen (voorzet-ramen, radiatorfolie etc.)

te weten:

           

keukenblok met bovenkasten                

te weten:

           

opbouwverlichting

             

kasten/spiegelwanden                              

badkameraccessoires (planchet, kranen etc.)          

zaken die geen eigendom van de verkoper zijn maar waarvan eventuele leasecontracten, huurkoop-contracten of huurcontracten zijn over te nemen (keukens, open haarden, c.v-ketels, boilers, geisers)

                                                   

bijzondere opmerkingen:

<bijzonderheden>

 

 

Voor akkoord,

 

 

 

de verkoper(s)

(zet handtekening)

 

 

 

 

de koper(s),

(zet handtekening)

 

 

 

 

 

<plaats van tekening>, <datum van tekening>

 

 

   

Dit Voorbeeldcontract is mede mogelijk gemaakt door Woninghuur-Bedrijfsruimte.nl

Voor meer informatie en advies over koopcontracten of onroerend goed recht ga dan naar onze website www.woninghuur-bedrijfsruimt.nl