Dit Voorbeeldcontract is mede mogelijk gemaakt door Woninghuur-Bedrijfsruimte.nl

U kunt nog veel meer voorbeeldcontracten gratis openen op Woninghuur-Bedrijfsruimte.nl

Voor meer informatie en advies over franchisecontracten, onroerend goed of huurrecht ga dan naar onze website www.woninghuur-bedrijfsruimt.nl

Franchisecontract (naam contract)

ONDERGETEKENDEN:

(Naam Franchisegever)
gevestigd te (Straat), (Postcode), (Plaats),  
geboren:

hierna te noemen 'Franchisegever',

EN 

(Naam Franchisenemer)
gevestigd te (Straat), (Postcode), (Plaats),
geboren:

hierna te noemen 'Franchisenemer',
  

ZIJN OVEREENGEKOMEN

Gegevensverstrekking
1 De franchisegever garandeert aan de franchisenemer de juistheid en volledigheid van de volgende gegevens:
a de franchisegever is een geheel zelfstandige ondernemer
b de franchisegever maakt deel uit van een groep waarin de zeggenschap wordt uitgeoefend door …………….

c de franchisegever is de enige, die het systeem mag toepassen en toepast in Nederland/Europa/Amerika/ (doorhalen wat niet van toepassing is)
de franchisegever past het systeem sedert toe in (thans) eigen vestigingen ……. ………   ………..en het wordt (thans) door zijn franchisenemers toegepast op vestigingsplaatsen …………   ……………   ……
d de franchisegever ontleent het recht van toepassing van het systeem aan een licentie verkregen van
…………………………………………………
e de franchisegever is tezamen met ……………………gerechtigd tot toepassing van het systeem
f de vermogenspositie en de resultaten van de franchisegever, of van de groep waarvan de franchisegever
deel uitmaakt, over het laatste boekjaar komen overeen met de in de bijlage gegeven voorstelling van
zaken

2 Onjuistheid of onvolledigheid van de in het vorige lid bedoelde gegevens vormt een tekortkoming die de
franchisegever kan worden toegerekend, tenzij blijkt dat de franchisegever te goeder trouw heeft gehandeld en de gebrekkig gebleken informatie voor de franchisenemer geen essentiële rol heeft gespeeld bij zijn beoordeling om al dan niet gebruik te maken van het door de franchisegever ontwikkelde systeem.

3 De franchisenemer garandeert de franchisegever de juistheid en de volledigheid van de door de franchisenemer op verzoek van de franchisegever schriftelijk vastgelegde en aan het contract gehechte gegevens.
4 Onjuistheid of onvolledigheid van de in het vorige lid bedoelde gegevens vormt een tekortkoming die de
franchisenemer kan worden toegerekend, tenzij blijkt dat de franchisenemer te goeder trouw heeft gehandeld en de gebrekkig gebleken informatie voor de franchisegever geen essentiële rol heeft gespeeld bij zijn beoordeling van de geschiktheid van de franchisenemer om gebruik te maken van het door de franchisegever ontwikkelde systeem.


ARTIKEL 1:      Franchise
1 De franchisegever wijst aan de franchisenemer het gebied (hierna: het rayon) toe zoals op de aan deze
overeenkomst gehechte en door partijen geparafeerde kaart gearceerd is aangegeven. De franchisegever zal dit rayon geheel noch gedeeltelijk aan derden toewijzen.
2 Met inachtneming van de voorwaarden en bepalingen, zoals in deze overeenkomst geregeld, verleent de
franchisegever de franchisenemer het recht om het systeem te gebruiken in het rayon en verleent toestemming tot het gebruik door de franchisenemer van de aan franchisegever toebehorende handelsmerken, handelsnamen, emblemen, gebruiksmodellen, tekeningen, auteursrechten, knowhow of octrooien, met dien verstande dat de toepassing daarvan slechts geoorloofd is in verband met het optreden als franchisenemer van ………………………………………………..
3 De franchisenemer verplicht zich een onderneming overeenkomstig het in de considerans omschreven systeem te exploiteren in het onroerend goed gelegen aan de ……………………………………………..
4 De franchisenemer verplicht zich te onthouden van verplaatsing of uitbreiding van deze onderneming naar, respectievelijk op, een andere locatie.
5 Indien de franchisegever (mede) andere handelsnamen, handelsmerken en dergelijke gaat voeren, zal de
franchisenemer eveneens tot het gebruik daarvan gerechtigd zijn en indien de franchisegever zulks verlangt, verplicht zijn, onder de voorwaarden zoals genoemd in lid 2.
6 De franchisegever verbindt zich tot het verlenen van (commerciële of technische) bijstand.
7 De franchisenemer verplicht zich de goede naam van het systeem hoog te houden en de onderneming steeds duidelijk als herkenbaar te doen zijn.

ARTIKEL 2:Alleenverkoop, territoriale beperkingen, internet
1 De franchisegever zal derden het recht weigeren om het systeem te gebruiken in het, in artikel 2 lid 1, aan de franchisenemer toegewezen rayon.
2 De franchisegever verplicht zich in het rayon te onthouden van de verkoop, levering of verrichting van goederen of diensten waarop de franchiseovereenkomst betrekking heeft aan, respectievelijk voor, derden. De franchisegever zal zich dan ook onthouden van verkoop via het internet in het rayon.
3 De franchisegever verplicht zich te onthouden van het oprichten van verkooppunten in het rayon.
4 De franchisenemer zal zich voor zover het gaat om derden in de door de franchisegever aan andere
franchisenemers toegewezen gebieden of derden in gebieden die de franchisegever voor zichzelf heeft
gereserveerd onthouden van:
- het op eigen initiatief benaderen van deze derden;
- het op eigen initiatief benaderen van deze derden door middel van reclame in de media, internet of andere
vormen van promotie welke speciaal op deze klanten zijn gericht. Voorts verplicht de franchisenemer zich in deze gebieden te onthouden van het oprichten van opslagplaatsen, distributiecentra, verkooppunten etc.
5 De franchisegever verplicht zich het beding van lid 4 op te nemen in alle door hem gesloten
franchiseovereenkomsten.
6 De franchisegever staat de franchisenemer toe, met in achtneming van het in artikelen 2 lid 4 en 3 lid 4
bepaalde, het systeem binnen de activiteiten van de in artikel 2 lid 3 bedoelde onderneming te gebruiken op
internet en daartoe een website op te richten en in stand te houden.

ARTIKEL 3:Diensten door de franchisegever
1 De franchisegever zal aan de franchisenemer de volgende diensten verlenen:
- alle diensten, blijkend uit de handleiding;
- het geven van adviezen met betrekking tot inrichting, aankleding e.d. van de bedrijfsruimte van de
franchisenemer;
- het geven van adviezen met betrekking tot de exploitatie, in het bijzonder aangaande assortiment,
prijsstelling, personeelsbeleid en -bezetting, organisatie, administratie etc.;
- het adviseren in aangelegenheden van verkoopbevordering, public relations en reclame;
- het verzorgen van training, opleiding en (her)scholing van de franchisenemer en zijn personeel;

2 De franchisegever zal zich beijveren het bij deze overeenkomst in franchise gegeven systeem verder te
ontwikkelen. De franchisenemer zal hem daartoe de nodige ervaringen met het systeem doorgeven.
3 De franchisegever is verplicht tenminste éénmaal per jaar een volledig bijgewerkte lijst van franchisenemers en eigen vestigingen aan de franchisenemer ter beschikking te stellen.

ARTIKEL 4: Geldelijke vergoedingen
Als vergoeding voor de aan de franchisenemer bij deze overeenkomst toegekende rechten en toegezegde prestaties zal de franchisenemer aan de franchisegever betalen:
a een entreegeld ad te voldoen bij ondertekening van het contract;
b maandelijks een vergoeding ter grootte van ….% van de totale inkopen in de desbetreffende maand, tegen verkoopwaarde, exclusief BTW, van het bedrijf van de franchisenemer of van ….. % van de omzet in die desbetreffende maand;
c maandelijks een reclamevergoeding ter zake van de in artikel bedoelde activiteiten ad ….% van de
totale inkopen in de desbetreffende maand, tegen verkoopwaarde, exclusief BTW, van het bedrijf van de
franchisenemer of van ……% van de omzet in die desbetreffende maand.


ARTIKEL 5:Verkoopprijzen
1 De franchisegever is gehouden de franchisenemer te adviseren omtrent de te berekenen verkoopprijzen.
2 De franchisegever is gerechtigd maximumprijzen aan de franchisenemer voor te schrijven, de franchisenemer verplicht zich te onthouden van het berekenen van hogere prijzen dan de door de franchisegever voorgeschreven maximumprijzen.


ARTIKEL 6:Industriële en intellectuele eigendom
1 De franchisenemer erkent het uitsluitend recht van de franchisegever op de handelsmerken, gebruiksmodellen, tekeningen, auteursrechten, knowhow, octrooien, emblemen, handelsnamen, kleurencombinaties, slagzinnen etc. als in de considerans omschreven, en daaronder begrepen het recht om, met inachtneming van deze overeenkomst, franchiserechten te verlenen.
2 De franchisenemer zal de eerdergenoemde handelsmerken, gebruiksmodellen, tekeningen, auteursrechten, knowhow, octrooien, emblemen, handelsnamen, kleurencombinaties, slagzinnen etc. uitsluitend gebruiken ten behoeve van de onderneming als bedoeld in artikel 2 lid 3. Daarbuiten zal de franchisenemer zich onthouden van elk gebruik van deze handelsmerken, gebruiksmodellen, tekeningen, auteursrechten, knowhow (welke niet tot het publiek domein behoort), octrooien, emblemen, handelsnamen, kleurencombinaties, slagzinnen, etc.

ARTIKEL 7:Inbreuk door derden
1 Indien mocht blijken dat derden gebruik maken van merken, modellen, handelsnamen, kleurcombinaties,
auteursrechten, knowhow, emblemen e.d. behorende bij het systeem, of op andere wijze dit systeem trachten na te bootsen of handelingen te verrichten die bij het publiek verwarring stichten, zodanig dat partijen bij deze overeenkomst daarvan schade kunnen ondervinden, dan is de franchisegever verplicht die maatregelen – ook gerechtelijk - te nemen die kunnen leiden tot het zo spoedig mogelijk beëndigen van deze inbreukmakende handelingen.
2 De franchisenemer zal, zodra hem mocht blijken van handelingen als hierboven omschreven, de franchisegever daarvan onmiddellijk in kennis stellen.
3 De franchisenemer kan verplicht worden de franchisegever bijstand te verlenen in rechtsvorderingen tegen overtreders of in zulke gevallen zelf in rechte tegen inbreukmakers op te treden.
4 Ter bescherming van de belangen van de franchiseketen is de franchisegever verplicht merken, modellen, kleurcombinaties, emblemen e.d. te deponeren bij het Beneluxmerkenbureau te 's-Gravenhage.


ARTIKEL 8:Zelfstandig ondernemerschap
1 De franchisenemer zal zijn bedrijf geheel voor eigen rekening en risico exploiteren.
2 De franchisenemer is verplicht zich gedurende de looptijd van de franchiseovereenkomst ingeschreven te houden als zelfstandig ondernemer in het handelsregister.
3 De franchisenemer is verplicht zijn hoedanigheid van onafhankelijke onderneming te vermelden, mits dit geen afbreuk doet aan de gemeenschappelijke identiteit van de franchiseketen.
4 De franchisenemer is niet bevoegd op naam en/of voor rekening van de franchisegever te handelen. Door de franchisenemer gesloten overeenkomsten met derden verbinden nimmer de franchisegever, doch doen slechts verbintenissen ontstaan tussen desbetreffende derde(n) en de franchisenemer.


ARTIKEL 9: Concurrentiebeding
Ter bescherming van de door franchisegever aan de franchisenemer overgedragen knowhow verplicht de
franchisenemer zich te onthouden van het produceren, kopen, verkopen, doorverkopen, leveren respectievelijk verrichten van goederen of diensten die met de goederen of diensten van de franchisegever dan wel de goederen of diensten waarop de franchiseovereenkomst betrekking heeft, te concurreren in het onroerend goed bedoeld in artikel 2 lid 3 tot één jaar na beëindiging van de overeenkomst.
De verplichting opgenomen in lid 3 vervalt indien de beëindiging van de overeenkomst voor rekening en/of
risico van de franchisegever komt.

ARTIKEL 10:Verzekering
1 De franchisenemer is gehouden zich te verzekeren en verzekerd te houden tegen de in de branche, waartoe de franchiseketen behoort, gebruikelijke risico's zoals:
- uitgebreide inboedelverzekering die de risico's dekt van brand, ontploffing, waterschade en diefstal van zijn inventaris en handelsvoorraad;
- WA-verzekering;
- bedrijfsschadeverzekering.
2 De franchisenemer zal de franchisegever desgevraagd inzage geven in de polissen en hem kwitanties tonen.
3 Partijen treffen een regeling met betrekking tot de verdeling van overige risico’s.


ARTIKEL 11:Vrijwaring
1 De franchisenemer vrijwaart de franchisegever tegen elke actie van derden voor zover die actie het gevolg is van een handelen of nalaten van de franchisenemer.
2 Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien het handelen of de nalatigheid van de franchisenemer het gevolg is van het niet, niet tijdig dan wel niet behoorlijk nakomen van zijn contractuele verplichtingen door de franchisegever.
3 Anderzijds vrijwaart de franchisegever de franchisenemer tegen acties van derden die het gevolg zijn van een niet, niet tijdig dan wel niet behoorlijk nakomen door de franchisegever van zijn verplichtingen jegens de franchisenemer.


ARTIKEL 12:Duur van de overeenkomst (ALTERNATIEF)
1 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van ……….jaar ingaande op en derhalve eindigende op ……………… De overeenkomst wordt vervolgens telkens met een tijdvak van ……….. jaar verlengd, tenzij opzegging heeft plaatsgevonden.
2 Opzegging van de overeenkomst dient te geschieden per aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploot met inachtneming van een termijn van dertien maanden.
3 De franchisegever is slechts gerechtigd de overeenkomst op te zeggen, indien van hem in redelijkheid niet kan worden gevergd de onderhavige overeenkomst te laten voortduren. De opzegging dient op straffe van nietigheid schriftelijk met redenen te zijn omkleed.
4 Voor zover de werking van deze overeenkomst zich uitstrekt over een periode langer dan …….. jaar, zonder dat haar bepalingen uitdrukkelijk opnieuw overeengekomen worden, neemt de werking van artikel 10 lid 1 (voor zover daar een percentage hoger dan 80% is opgenomen) en artikel 10 lid 2 een einde op het moment waarop het gebruik, door de franchisenemer, van het onroerend goed genoemd in artikel 2 lid 3 eindigt.


ARTIKEL 13:Algemene (contractuele) voorwaarden
1 Op de leveringen door de franchisegever zijn de algemene leveringsvoorwaarden van de franchisegever van toepassing. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn als bijlage aan dit contract gehecht.
2 Door de franchisegever zullen aan andere franchisenemers onder soortgelijke omstandigheden in dezelfde contractperiode geen andere voorwaarden worden aangeboden dan die worden genoemd in de onderhavige overeenkomst, onverminderd het recht van de franchisegever om gedurende de duur van de overeenkomst in bedoelde voorwaarden wijziging te brengen, indien een daadwerkelijke wijziging in het systeem dit in redelijkheid rechtvaardigt. Indien de franchisegever aan andere franchisenemers onder soortgelijke omstandigheden gunstiger voorwaarden aanbiedt dan die worden genoemd in de onderhavige overeenkomst, kan de franchisenemer eveneens aanspraak maken op deze voorwaarden.

ARTIKEL 14:Wijziging voorschriften
1 Het is aan de franchisegever toegestaan redelijke wijzigingen aan te brengen in en/of op redelijke wijze
uitbreiding te geven aan de ter uitvoering van deze overeenkomst opgestelde voorschriften.
2 Wijzigingen en/of uitbreidingen die van de gebruikelijke exploitatiewijze afwijken of die meer dan normale
aanpassingswerkzaamheden voor de franchisenemer meebrengen, kunnen niet worden ingevoerd dan nadat de franchisegever de franchisenemer gedurende een maand in de gelegenheid heeft gesteld zijn bezwaren tegen de voorgestelde wijziging en/of uitbreiding kenbaar te maken (opschortingstermijn).

ARTIKEL 15:Honorering garanties
1 Voor zover de franchisenemer op grond van de franchiseovereenkomst verplicht is garanties voor de producten van de franchisegever te honoreren, geldt deze verplichting eveneens ten aanzien van dergelijke producten die door andere franchisenemers zijn geleverd.
2 De franchisegever is verplicht de kosten die de franchisenemer heeft gemaakt voor de honorering van de
garanties, aan de franchisenemer te vergoeden.


ARTIKEL 16:Inspectie
1 De franchisenemer stemt erin toe dat door of vanwege de franchisegever regelmatig controle zal worden
uitgeoefend op de juiste nakoming door de franchisenemer van de bepalingen van deze overeenkomst en de daarvan deel uitmakende voorschriften en aanwijzingen.
2 De franchisenemer verschaft daartoe op verzoek van de franchisegever aan deze die gegevens welke voor evengenoemde controle noodzakelijk zijn.
3 De franchisenemer is gehouden een administratie te voeren en daarbij de voorschriften, zoals vermeld in de handleiding, te volgen.


ARTIKEL 17:Handleiding
1 Ter uitvoering van deze overeenkomst zal de franchisegever aan de franchisenemer een zodanige handleiding ter beschikking stellen dat het gehele in franchise gegeven systeem daaruit kan worden gekend. Deze handleiding maakt deel uit van de overeenkomst.
2 De franchisegever is verplicht zorg te dragen voor het doen c.q. laten doen van leveranties, het verrichten van diensten en het geven van adviezen die uit de handleiding voortvloeien.
3 De franchisenemer is verplicht alle voorschriften omschreven in de handleiding en alle - bij voorkeur
schriftelijke - aanwijzingen ter uitvoering daarvan door de franchisegever stipt op te volgen.
4 De voorschriften bedoeld in lid 3 moeten aan de volgende eisen voldoen:
- Zij moeten ondubbelzinnig en duidelijk zijn;
- Zij moeten zo volledig mogelijk zijn;
- Zij mogen geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de overige onderdelen van deze overeenkomst;
- Zij mogen de franchisenemer geen boeten opleggen.
5 De in lid 3 genoemde voorschriften kunnen betrekking hebben op:
a inrichting
b exploitatie
c administratie
d omzetbevordering en reclame
e opleiding
f inkoop
g inspectie
h fabricage en bereiding
i financiering
j personeel

ARTIKEL 18:Overleg
De franchisegever zal de uitwisseling van ervaringen en ingevingen met zijn franchisenemers alsook tussen de franchisenemers onderling bevorderen. In dit verband zal hij ernaar streven - zodra het aantal franchisenemers of meer bedraagt - te komen tot de oprichting van een vereniging van franchisenemers waarbij àlle franchisenemers betrokken worden en die zal dienen als inspraakorgaan ten aanzien van alle aangelegenheden betreffende de toepassing van het systeem.


ARTIKEL 19:Opzegmogelijkheid in verband met afwijking exploitatie
De franchisegever garandeert de franchisenemer dat de aan deze overeenkomst gehechte exploitatiebegroting voor de komende twee jaar naar beste weten en kunnen is opgesteld en gebaseerd is op een daartoe verricht recent vestigingsplaats- en marktonderzoek. Indien de resultaten van de exploitatie in belangrijke mate afwijken van de exploitatiebegroting, heeft de franchisenemer het recht de overeenkomst op te zeggen. Het recht van de franchisenemer om de overeenkomst op te zeggen vervalt, indien hiervan niet binnen tweeëneenhalf jaar na aanvang van deze overeenkomst gebruik wordt gemaakt.


ARTIKEL 20:Nakoming / Wanprestatie
1 Indien een der partijen de bepalingen van deze overeenkomst, de daarvan deel uitmakende voorschriften of de daaruit voortvloeiende aanwijzingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en nakoming niet tijdelijk of blijvend onmogelijk is, zal de andere partij hem/haar schriftelijk aanmanen (in gebreke stellen) welke
maatregelen moeten worden genomen om de exploitatie, respectievelijk de situatie weer in overeenstemming te brengen met deze overeenkomst, daarbij aan die ander een redelijke termijn gunnende om die maatregelen te nemen.
2 Mocht na afloop van de gestelde termijn blijken dat de nalatige partij nog niet aan zijn/haar verplichtingen
heeft voldaan (verzuim), dan heeft de wederpartij de bevoegdheid deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3 Is nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk, dan bestaat de bevoegdheid tot ontbinding zonder dat de in de
leden 1 en 2 van dit artikel genoemde bepalingen van toepassing zijn.
4 Indien één der partijen de bepalingen van deze overeenkomst, de daarvan deel uitmakende voorschriften of de daaruit voortvloeiende aanwijzingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en deze tekortkoming hem/haar kan worden toegerekend, heeft de wederpartij recht op schadevergoeding, mits de schuldenaar overeenkomstig lid 2 van dit artikel in verzuim is.
5 Is nakoming blijvend onmogelijk, dan bestaat het recht op schadevergoeding zonder dat de in de leden 1 en 2 van dit artikel genoemde bepalingen van toepassing zijn.


ARTIKEL 21Overige beëindigingsgronden
1 Zowel de franchisegever als de franchisenemer is gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, onverminderd ieders recht op schadevergoeding en overige rechten uit deze overeenkomst en de wet voortvloeiend, indien de wederpartij surséance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, of op hem de schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard, dan wel dat hij - in het geval het een natuurlijk persoon betreft - onder curatele is gesteld.
2 De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang indien de franchisegever-rechtspersoon c.q. de
franchisenemer-rechtspersoon na ontbinding ophoudt te bestaan.
3 De overeenkomst eindigt drie maanden na overlijden van de franchisegever c.q. de franchisenemer, tenzij de wederpartij instemt met voortzetting van de overeenkomst door (één van) de erven of door een derde.

ARTIKEL 22Overdracht rechten en verplichtingen
1 De franchisegever is bevoegd zijn rechten uit deze overeenkomst aan derden over te dragen of door derden te laten uitoefenen, met dien verstande dat daardoor niet de continuïteit van de franchiseketen of de individuele bedrijfsvoering door de franchisenemer in gevaar mag komen.
2 De franchisegever verbindt zich om in bovengenoemd geval schriftelijk ten behoeve van de franchisenemer te bedingen dat de opvolgende franchisegever alle verplichtingen uit deze franchiseovereenkomst zal nakomen.
3 De aan de franchisenemer bij deze overeenkomst gegeven rechten zijn in beginsel niet overdraagbaar. Mocht de franchisenemer voornemens zijn het bedrijf aan een derde over te dragen en die derde ook zijn positie van franchisenemer ingevolge deze overeenkomst te laten innemen, dan zal hij zich tijdig tot de franchisegever moeten wenden en zal de overdracht niet kunnen plaatsvinden dan met schriftelijke toestemming van de franchisegever.


ARTIKEL 23:Bescherming franchise bij beëindiging
1 Indien deze overeenkomst op enigerlei wijze eindigt, is de franchisenemer verplicht onverwijld alle
instructieboeken, formulieren, folders en dergelijke terug te geven aan de franchisegever. Voorts is de
franchisenemer verplicht elke vermelding van de woorden ………………………………….. " en het teken "…………………………………… " te verwijderen, elk gebruik van enig aan de franchisegever toebehorend handelsmerk, handelsnaam, embleem, gebruiksmodel, tekening, auteursrecht, knowhow (voor zover deze niet tot het publiek domein behoort), reclame, slagzin, huisstijl etc. te staken en voortaan alles te vermijden wat de indruk zou wekken dat hij nog tot uitoefening overeenkomstig het systeem of tot gebruik van de naam, het embleem en andere kenmerken gerechtigd zou zijn.
2 Indien de franchisenemer in gebreke blijft overeenkomstig het voorgaande lid tot teruggave over te gaan, is de franchisegever gemachtigd zelf, op kosten van de franchisenemer, tot terughaling en/of verwijdering van evengenoemde zaken over te gaan.

ARTIKEL 24:Schadeloosstelling door de franchisegever
Indien deze overeenkomst eindigt door een oorzaak die voor rekening en/of risico van de franchisegever is en de franchisegever binnen een jaar in het aan de gewezen franchisenemer toegewezen rayon overgaat tot de vestiging van een overeenkomstig het systeem te exploiteren bedrijf, hetzij dat hij tot de verlening van een franchise aan een ander, hetzij door middel van een andere activiteit voordeel geniet, is hij de gewezen franchisenemer respectievelijk diens erven een schadeloosstelling verschuldigd welke gelijk is aan eenmaal de gemiddelde nettojaarwinst van de franchisenemer, berekend over de laatste drie jaren van het franchisecontract.
Dit artikel laat de mogelijkheid voor de franchisenemer respectievelijk diens erven verdere schadevergoeding te vorderen onverlet.

ARTIKEL 25Overname goederenvoorraad en/of inventaris
1 Indien deze overeenkomst eindigt door een oorzaak die voor rekening en/of risico van de franchisegever is, zal de franchisegever, indien de franchisenemer dit wenst, de alsdan aanwezige goederenvoorraad van de franchisenemer overnemen tegen een prijs, gelijk aan de door de franchisenemer betaalde inkoopprijs exclusief omzetbelasting, onder aftrek van 10%, met dien verstande dat beschadigde, defecte of gebruikte goederen, of goederen welke niet meer tot de collectie van de franchisegever behoren niet door de franchisegever worden overgenomen, dan wel met een hogere korting dan de evengenoemde 10%.
2 Voorts zal de franchisegever van de franchisenemer de bedrijfsinventaris, voor zover deze zich – behoudens normale slijtage - in goede staat bevindt, overnemen tegen een prijs, gelijk aan de prijs door de franchisenemer betaald, minus de afschrijving ad 20% per jaar.

ARTIKEL 26 Geschillenbeslechting
1 Indien uit deze overeenkomst of nadere overeenkomsten een geschil ontstaat, verplichten partijen zich om daarvoor een minnelijke oplossing te zoeken door middel van mediation (conflictbemiddeling). Daartoe wordt door beide partijen een onafhankelijke bemiddelaar benoemd, die aan partijen bijstand verleent om een oplossing voor het geschil te vinden, welke in een vaststellingovereenkomst neergelegd wordt.
2 In het geval een geschil niet op de in lid 1 aangegeven wijze tot een oplossing gebracht is, zal het geschil
voorgelegd worden aan een door partijen daartoe aangewezen arbitragecollege.
3 Het geschil kan door elk van partijen aanhangig gemaakt bij het arbitragecollege. Het arbitragecollege kan uit één dan wel drie personen bestaan.
4 De arbiters zullen recht spreken als goede mannen naar billijkheid. De wijze van procederen zal door de arbiters worden vastgesteld.
5 Arbiters zijn bevoegd om de geheel of ten dele in het ongelijk gestelde partij geheel of ten dele te veroordelen in de kosten van de arbitrage, die van de andere partij daaronder begrepen, tot een door de arbiters vast te stellen bedrag.

Aldus opgemaakt en ondertekend in ...................
           
Plaats:...............               datum: ...............                plaats: ...................   datum: ....................

 

  
(Franchisenemer)                                                                                           (Franchisegever                                                                                                     

Bijlage:                       Algemene Bepalingen Franchisecontract (naam)

 

Dit Voorbeeldcontract is mede mogelijk gemaakt door Woninghuur-Bedrijfsruimte.nl

Voor meer informatie en advies over franchisecontracten, onroerend goed of huurrecht ga dan naar onze website www.woninghuur-bedrijfsruimt.nl